Entegre Sınır Yönetimi ve Frontex ile İlişkiler Bağlamında Türkiye’nin AB ile Harici Farklılaştırılmış Entegrasyonu

Yıldız, A., & Turhan, E. (2022). Entegre sınır yönetimi ve Frontex ile ilişkiler bağlamında Türkiye’nin AB ile haricifarklılaştırılmış entegrasyonu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’nin Göç Siyaseti Özel Sayısı, 21 (Özel Sayı), 211-231. doi: 10.46928/iticusbe.1110418

Özet

Amaç: Bu çalışma, Türkiye’nin sınır yönetimi konusunda AB ile harici farklılaştırılmış entegrasyonunun sınırlarını ve belirleyici faktörlerini Entegre Sınır Yönetimi (ESY) sisteminin uygulanması ve AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (FRONTEX) ile işlevsel işbirliğinin durumu kapsamında analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Makalenin kuramsal bölümünde, harici farklılaştırılmış entegrasyon ve belirleyici faktörleri, farklı politika aktarımı modelleri ve literatür haritalandırılması üzerinden kavramsallaştırılmaktadır. Ampirik bölümdeyse, ESY’nin uygulanması ve FRONTEX ile işbirliği konularında gerçekleşen farklılaştırılmış entegrasyonun kapsamı Avrupa Komisyonu Türkiye ilerleme/ülke raporları temel alınarak incelenmektedir. Entegrasyonun kapsamını ve sınırlarını etkileyen faktörler, makalenin kuramsal bölümünde gerçekleştirilen haritalandırmadan yararlanılarak ele alınmaktadır.

Bulgular: Makalenin ana bulgusu, cazip ve güvenilir teşviklerin Türkiye’nin sınır yönetimi konusunda AB ile entegrasyonunu kolaylaştırırken, sektörel siyasallaşmanın ve öngörülen yüksek uyum maliyetlerinin harici farklılaştırılmış entegrasyonu olumsuz etkilediğidir.

Özgünlük: AB-Türkiye ilişkilerinin ele alındığı yazında, harici farklılaştırılmış entegrasyon konusundaki kuramsal çalışmalar az sayıda olmakla birlikte, oldukça da yeni bir alandır. Bunun ötesinde, kuramsal tartışmaları farklı politika alanları bağlamında inceleyen sınırlı sayıda ampirik çalışma bulunmaktadır. Bu makale, AB-Türkiye ilişkilerini, göç ve sınır yönetimi gibi oldukça önemli ve güncel bir politika alanında, harici farklılaştırılmış entegrasyon tartışmaları bağlamında inceleyerek özellikle Türkçe yazına önemli ve özgün bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Harici farklılaştırılmış entegrasyon, AB-Türkiye ilişkileri, göç, sınır yönetimi, FRONTEX, Entegre Sınır Yönetimi, mülteci krizi

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the limits and drivers of Turkey’s external differentiated integration with the EU in the field of border management by focusing on the implementation of the Integrated Border Management (IBM) system by Turkey and the functional cooperation with the European Border and Coast Guard Agency FRONTEX.

Methodology: The theoretical part of the article conceptualizes external differentiated integration and its drivers based on different policy transfer models and literature mapping. In the empirical part, the scope of differentiated integration concerning the implementation of IBM and cooperation with FRONTEX is examined based on the European Commission’s Turkey reports. The factors affecting the scope and limits of integration are revealed by utilizing the mapping presented in the theoretical part of the article.

Findings: The main finding of the article is that while attractive and reliable incentives facilitate Turkey’s integration with the EU in the field of border management, sectoral politicization and high adaptation costs negatively affect the success of external differentiated integration.

Originality: As a new sub-field of European studies, theoretical/conceptual work on the EU’s external differentiated integration remain limited, particularly pertaining to EU-Turkey relations. Only a limited number of studies exists that analyze Turkey’s external differentiation with the EU in specific policy fields. This article provides a significant and original contribution to the literature by scrutinizing Turkey’s differentiated integration with the EU pertaining to the intriguing policy area of migration and border management from both policy-centered and theory-directed angles.

Keywords: External differentiated integration, EU-Turkey relations, migration, border management, FRONTEX, Integrated Border Management, refugee crisis